Games & Toys Poll: Legend of the Five Rings character selector! SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
graphGames & ToysGames & Toys Poll: Legend of the Five Rings character selector!
Vote for your top choice from the list below. This poll is based upon the selector "Legend of the Five Rings character selector!" by Damian Silverblade.
Translate:

Choose from this list:

Toturi

Isawa Tadaka

Hida Yakamo

Bayushi Kachiko

Utaku Kamoko

Mirumoto Hitomi

Doji Hoturi

Yoritomo

Yogo Junzo

Bayushi Shoju

Bayushi Yojiro

Shiba Tsukune

Isawa Tsuke

Hantei the XVI

Ryosei

Mirumoto Daini

Matsu Tsuko

Hida Kisada

Takao

Togashi

Kakita Toshimoko

Kakita Yoshi

Doji Kuwanan

Daidoji Uji

Balash

   


See the newest and search for polls here: