Privacy Info
Share
Anime Poll: Fushigi Atotsugi Character Selector SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
graphAnimeAnime Poll: Fushigi Atotsugi Character Selector
Vote for your top choice from the list below. This poll is based upon the selector "Fushigi Atotsugi Character Selector" by Lalita Padma.

Choose from this list:

Yasha ~ Tamahome
Kyosei ~ Hotohori
Arianne ~ Nuriko
Higan ~ Chichiri
Kei ~ Tasuki
Ken ~ Mitsukake
Pippin ~ Chiriko
Gouzen ~ Suzaku no Miko
Iinazuke ~ Nakago
Tenka ~ Soi
Ikkan ~ Amiboshi
Daigoshi (??) ~ Suboshi
Reishou ~ Tomo
Garou ~ Ashitare
Seishiku (??) ~ Miboshi
Ryuuko ~ Seiryuu no Miko
Kami Chiseino ~ Daughter of Suzaku
Zousei Chiseino ~ Son of Seiryuu
Tristan Yungho ~ Heartbreak
Tabby Yungho ~ Water Child

   

  Find hundreds of polls on every topic here:
See the very newest polls here