Privacy info.
Share
Please Report Broken Or Missing Images.The top 25 Which battle royale character are you? results of 244 participants.

Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which battle royale character are you?.

#1 16.0%
 
Mitsuru Numai
#2 12.3%
 
Kaori Minami
#3 9.0%
 
Yukio Utsumi
#4 7.4%
 
Shuuya Nanahara
#5 5.7%
 
Kazuo Kiriyama
#6 5.3%
 
Shinji Mimura
#7 4.9%
 
Hirono Shimizu
#8 4.9%
 
Yumiko Kusaka
#9 4.5%
 
Noriko Nakagawa
#10 3.7%
 
Shogo Kawada
#11 3.3%
 
Megumi Etou
#12 2.9%
 
Hiroki Sugimura
#13 2.9%
 
Sho Tsukioka
#14 2.9%
 
Yoshimi Yahagi
#15 2.5%
 
Kyoichi Motobuchi
#16 2.5%
 
Takako Chigusa
#17 2.5%
 
Yoji Kuramoto
#18 1.6%
 
Mitsuko Souma
#19 1.6%
 
Toshinori Oda
#20 1.2%
 
Yoshitoki Kuninobu
#21 1.2%
 
Yutaka Sato
#22 0.8%
 
Yoshio Akamatsu
#23 0.4%
 
Keita Iijima
#24 0.0%
 
Kayoko Kotohiki
#25 0.0%
 
Tatsumichi Ooki

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | Buy this site