SelectSmart.comSelectSmart.com
Before you decide
Over 20,000 selectors
alexos1986's flowchart create and edit page

▷ ▶ Wet bescherming persoonsgegevens SelectSmart.com free Law flowcharts and decision trees.
LawWet bescherming persoonsgegevens
By alexos1986
Category: Law. Viewed 576 times. Created December 2013.     Disclaimer.   
    Make your own flowchart
                
RATE THIS
FLOWCHART


Het verwerken van persoonsgegevens is gebonden aan wettelijke bepalingen welke zijn verankerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna Wbp) en de Europese privacyrichtlijn. In 2014-2015 zal naar alle waarschijnlijkheid de Verordening omtrent dataprotectiewetgeving in werking treden wat nog strengere regelgeving tot gevolg heeft voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Er worden twee belangrijke actoren in de Wbp onderscheiden, namelijk die van verantwoordelijke (opdrachtgever) en bewerker (opdrachtnemer). MediaMonks kan (vaak) de rol van bewerker worden toegedicht. Voorgaande heeft tot gevolg dat MediaMonks uit hoofde van de Wbp niet alleen de aanwijzingen van de verantwoordelijke moet opvolgen maar ook zelfstandig aansprakelijk is voor zijn aandeel met betrekking tot de algemene beginselen van de Wbp. Is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens en zo ja, wordt er gehandeld volgens de normen van de Wbp?

                 
Vraag 1: Is er sprake van verwerking van persoonsgegevens? ''Het begrip ‘verwerking’ kent een zeer ruime strekking en omvat iedere mogelijke verwerkingshandeling waaronder het verzamelen, bewerken, bewaren, opvragen tot aan het vernietigen van de persoonsgegevens moet worden verstaan. zodra er feitelijke macht over de persoonsgegevens verkregen wordt, dat wil zeggen dat de verantwoordelijke c.q. de bewerker de mogelijkheid moet hebben (enige) invloed uit te kunnen oefenen op de gegevens, dan is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Het is hierbij niet relevant of deze invloed daadwerkelijk wordt uitgeoefend.
NO
Er is geen sprake voor de verwerking van persoonsgegevens. 'enkelvoudige transmissie van persoonsgegevens zal niet als een verwerking in de zin van Wbp wordt aangemerkt. Hiervan is sprake indien MediaMonks als doorvoerluik fungeert zonder enige invloed op de persoonsgegevens te kunnen uitvoeren. Indien dit het geval is verwerkt MediaMonks geen persoonsgegevens''
 
 
 

YES
2. Worden de persoonsgegevens behoorlijk en op zorgvuldige wijze verwerkt? 'In de toelichting op dit artikel wordt aangegeven dat de betrokkene er van op de hoogte moet zijn welke gegevens omtrent diegene wordt verzameld en de manier waarop dat wordt gedaan. Onopgemerkt persoonsgegevens omtrent iemand verzamelen en bewerken is, ook met het oog op strafrechtelijke bepalingen (artikelen 139a e.v. Sr), ongeoorloofd.''
NO
De persoonsgegevens worden niet zorgvuldig verwerkt. Opdrachtgever en MediaMonks zullen dient de verwerkingswijze aan te passen.
 
 
 

YES