SelectSmart.com
       

This quiz tests ideologitest Högerkonservatism Politics Knowledge Quizzes, Trivia, IQ Tests
This Politics IQ Quiz is based upon the selector ideologitest by Fredrik Holmgren.
Test your knowledge of:
Högerkonservatism

Show what you know by answering true or false to the following. Answer ''false'' if neither applies or if you're not sure. Your score will be calculated on the next page.

Your first question is below.


En statligt planerad och styrd ekonomi är det bästa ekonomiska systemet.
True False

Marknadsekonomin är det bästa ekonomiska systemet
True False

En blandekonomi med både marknadsmekanismer och statligt styrning är det bästa ekonomiska systemet.
True False

Utbildning och sjukvård är en rättighet som skall tillfalla alla oavsett deras ekonomiska situation.
True False

Det är bra att fackföreningar har stort inflytande över ett lands politik.
True False

Fackföreningar bidrar endast till att försämra ekonomins funktionssätt.
True False

Skatterna bör höjas, speciellt för de med höga inkomster.
True False

Skatterna bör sänkas för alla.
True False

Skatter är i praktiken statligt organiserad stöld.
True False

Den generella välfärden bör avskaffas, och medborgarna få köpa sin välfärd på marknaden.
True False

Endast det offentliga skall driva sådant som skola, sjukvård och omsorg.
True False

Privata aktörer skall kunna driva offentligt finansierade välfärdstjänster.
True False

Det bästa för en nation är om den är etniskt och kulturellt homogen.
True False

Öppna gränser och ett mångkulturellt samhälle bör vara ett politiskt mål.
True False

Abort är en absolut rättighet för kvinnan.
True False

Staten bör framhäva kristendomen framför andra trosuppfattningar.
True False

Homosexualitet skall från staten ses som likvärdigt med heterosexualitet.
True False

Dagens demokrati är bara en täckmantel för kapitalets makt.
True False

Bara genom en arbetarrevolution kan verklig demokrati uppnås.
True False

Vår del av världen bör via ekonomiskt bistånd hjälpa U-länderna.
True False

Äktenskapet är en samlevnadsform som bör favoriseras framför andra.
True False

Jämlikhet mellan människor är politikens viktigaste mål.
True False

Individens frihet är politikens viktigaste mål.
True False

Värnandet och bevarndet av traditioner är politikens viktigaste mål.
True False

Now that you have answered all the questions, continue to the Show Me My Score button below.

All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | This site is for sale.