1000's of knowledge & trivia quizzes; IQ tests
SelectSmart.com


#2
Then test your IQ in this category with these knowledge quizzes:
 1. Ryo Hazuki

 2. Nozomi Harasaki

 3. Lan-di

 4. Iwao Hazuki

 5. Chen Gui Zhang

 6. Ren Wuying

 7. Dou Niu

 8. Yuan

 9. Chai

 10. Naoyuki Ito

 11. Noriko Nakamura

 12. Ichiro Sakurada

 13. Hong Xiu Ying

 14. Xun Fang Mei

 15. Joy

 16. Wong (Ni Xianweng)

 17. Fukuhara Masayuki

 18. Ine Hayata

 19. Master Baihu

 20. Eri Tajima

 21. Mark Kimberley

 22. Tom Johnson

 23. Zhu Yuanda

 24. Terry Ryan

 25. Ling Shenhua


Step #1, find your best match with this Games & Toys Selector:
What Shenmue Character are you?


#3
Find more fun knowledge quizzes similar to these What Shenmue Character are you? quizzes.

Return to main quiz page for What Shenmue Character are you?


#4
Cast your vote in this Games & Toys Poll: What Shenmue Character are you?

All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | This site is for sale.