Privacy
information
Share
Survey Says: Top what yandere simulator character are you? results, Video Games Survey Selectsmart.com
  
Video GamesThe top 17 what yandere simulator character are you? results of 562 participants.

Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for what yandere simulator character are you?.

#1 38.6%
 
Ayano Aishi (Yandere)
#2 21.7%
 
Gema Taku
#3 13.3%
 
Kokoro Momoiro
#4 12.5%
 
Midori Gurin
#5 6.6%
 
Akane Toriyasu
#6 3.0%
 
Horuda Puresu
#7 2.8%
 
Budo Masuta
#8 1.1%
 
Osana Najimi
#9 0.2%
 
Saki Miyu
#10 0.2%
 
Umeji Kizuguchi
#11 0.0%
 
Kokona Haruka
#12 0.0%
 
Miyuyi Shan
#13 0.0%
 
Musume Ronshaku
#14 0.0%
 
Oka Ruto
#15 0.0%
 
Pippi Osu
#16 0.0%
 
Raibaru Fumetsu
#17 0.0%
 
Taro Yamada (Senpai)

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.