Survey Says: Top Which Haikyuu character do you kin? results, Anime Survey Selectsmart.com
  
  
Anime
The top 25 Which Haikyuu character do you kin? results of 647231 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which Haikyuu character do you kin?.      

#1 15.3%
 
Bokuto Kotaro
#2 13.1%
 
Yamaguchi Tadashi
#3 12.9%
 
Kenma Kozume
#4 8.6%
 
Miya Osamu
#5 7.3%
 
Tendo Satori
#6 6.7%
 
Tsukishima Kei
#7 5.3%
 
Kageyama Tobio
#8 4.5%
 
Azumane Asahi
#9 4.5%
 
Oikawa Tooru
#10 2.8%
 
Hinata Shoyo
#11 2.4%
 
Wakatoshi Ushijima
#12 2.0%
 
Suna Rintaro
#13 2.0%
 
Keiji Akaashi
#14 1.8%
 
Kuroo Tetsuro
#15 1.7%
 
Nishinoya Yu
#16 1.7%
 
Miya Atsumu
#17 1.6%
 
Haiba Lev
#18 1.3%
 
Kiyoomi Sakusa
#19 1.0%
 
Hajime Iwaizumi
#20 1.0%
 
Sugawara Koshi
#21 0.8%
 
Goshiki Tsutomu
#22 0.7%
 
Shinsuke Kita
#23 0.5%
 
Tanaka Ryunosuke
#24 0.3%
 
Yaku Morisuke
#25 0.2%
 
Daichi Sawamura

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.