Survey Says: Top Which Jujutsu Kaisen Character are you most like? results, Anime Survey Selectsmart.com
  
AnimeThe top 25 Which Jujutsu Kaisen Character are you most like? results of 623285 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which Jujutsu Kaisen Character are you most like?.      

#1 17.3%
 
Megumi Fushiguro
#2 14.9%
 
Yuuta Okkotsu
#3 7.2%
 
Kenjaku
#4 7.2%
 
Junpei Yoshino
#5 6.4%
 
Suguru Getou
#6 6.0%
 
Miwa Kasumi
#7 5.8%
 
Mai Zenin
#8 5.0%
 
Yuuji Itadori
#9 4.8%
 
Maki Zenin
#10 4.2%
 
Nobara Kugisaki
#11 3.9%
 
Aoi Toudou
#12 3.8%
 
Mahito
#13 3.6%
 
Kento Nanami
#14 3.5%
 
Satoru Gojou
#15 3.2%
 
Ryoumen Sukuna
#16 2.1%
 
Panda
#17 1.1%
 
Toge Inumaki
#18 0.0%
 
Kinji Hakari
#19 0.0%
 
Noritoshi Kamo
#20 0.0%
 
Kiyotaka Ijichi
#21 0.0%
 
Kokichi Muda
#22 0.0%
 
Toji Fushiguro
#23 0.0%
 
Shoko Ieri
#24 0.0%
 
Riko Amanai
#25 0.0%
 
Choso

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.