Privacy
information
Share
Survey Says: Top Haikyu kin quiz results, Anime Survey Selectsmart.com
  
AnimeThe top 24 Haikyu kin quiz results of 10880 participants.

Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Haikyu kin quiz.

#1 21.6%
 
azumane asahi
#2 10.7%
 
hajime iwaizumi
#3 9.8%
 
oikawa tooru
#4 9.2%
 
kenma kozume
#5 6.6%
 
keiji akaashi
#6 6.6%
 
miya osamu
#7 4.8%
 
yamaguchi tadashi
#8 4.6%
 
kageyama tobio
#9 4.5%
 
miya atsumu
#10 3.5%
 
kuroo tetsuro
#11 3.3%
 
bokuto kotaro
#12 2.8%
 
daichi sawamura
#13 2.2%
 
takanobu aone
#14 1.6%
 
suna rintaro
#15 1.5%
 
kiyoomi sakuska
#16 1.5%
 
shinsuke kita
#17 1.3%
 
wakatoshi ushijima
#18 1.1%
 
sugawara koshi
#19 1.1%
 
haiba lev
#20 0.6%
 
nishinoya yu
#21 0.6%
 
tsukishima kei
#22 0.4%
 
shoyo hinata
#23 0.2%
 
tendo satori
#24 0.0%
 
tanaka ryunosuke

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.