Privacy
info
        Share    
Survey Says: Top Fushigi Atotsugi Character Selector results, Anime Survey Selectsmart.com
  
AnimeThe top 20 Fushigi Atotsugi Character Selector results of 8 participants.

Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Fushigi Atotsugi Character Selector.

#1 100.0%
 
Yasha ~ Tamahome
#2 0.0%
 
Arianne ~ Nuriko
#3 0.0%
 
Daigoshi (??) ~ Suboshi
#4 0.0%
 
Garou ~ Ashitare
#5 0.0%
 
Gouzen ~ Suzaku no Miko
#6 0.0%
 
Higan ~ Chichiri
#7 0.0%
 
Iinazuke ~ Nakago
#8 0.0%
 
Ikkan ~ Amiboshi
#9 0.0%
 
Kami Chiseino ~ Daughter of Suzaku
#10 0.0%
 
Kei ~ Tasuki
#11 0.0%
 
Ken ~ Mitsukake
#12 0.0%
 
Kyosei ~ Hotohori
#13 0.0%
 
Pippin ~ Chiriko
#14 0.0%
 
Reishou ~ Tomo
#15 0.0%
 
Ryuuko ~ Seiryuu no Miko
#16 0.0%
 
Seishiku (??) ~ Miboshi
#17 0.0%
 
Tabby Yungho ~ Water Child
#18 0.0%
 
Tenka ~ Soi
#19 0.0%
 
Tristan Yungho ~ Heartbreak
#20 0.0%
 
Zousei Chiseino ~ Son of Seiryuu

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.