Survey Says: Top Which Dynasty Warriors 4 Character are you? results, Games & Toys Survey Selectsmart.com
  
Games & ToysThe top 25 Which Dynasty Warriors 4 Character are you? results of 6493 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which Dynasty Warriors 4 Character are you?.      

#1 23.9%
 
Yuan Shao
#2 8.3%
 
Guan Yu
#3 7.4%
 
Zhang Jiao and the yelllow turbans
#4 7.0%
 
Liu Bei
#5 5.4%
 
Sima Yi
#6 5.2%
 
Xiahou Yuan
#7 5.1%
 
Xiahou Dun
#8 4.0%
 
Sun Ce or Sun Shang Xiang
#9 3.7%
 
Dian Wei
#10 3.6%
 
The Xiao Sisters
#11 3.2%
 
Cao Cao
#12 2.9%
 
Diao Chan
#13 2.7%
 
Dong Zhuo
#14 2.4%
 
Meng Huo, Zhu Rong and the Nanman
#15 2.4%
 
Zhang Fei
#16 2.2%
 
Zhang He
#17 2.0%
 
Zhuge liang and Yue Ying
#18 1.9%
 
Lu Xun
#19 1.9%
 
Gan Ning or Zhou Tai
#20 1.8%
 
The Mighty Lu Bu
#21 1.0%
 
Sun Jian
#22 1.0%
 
Wei Yan
#23 0.8%
 
Xu Chu
#24 0.0%
 
Huang Gai or Taisi Ci
#25 0.0%
 
Zhou Yun

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.