Survey Says: Top Dynasty Warriors results, Games & Toys Survey Selectsmart.com
  
  
Games & Toys
The top 25 Dynasty Warriors results of 85 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Dynasty Warriors.      

#1 24.7%
 
Zhou Yu
#2 23.5%
 
Cao Cao
#3 8.2%
 
Guan Yu
#4 8.2%
 
Zhang Fei
#5 5.9%
 
Zhao Yun
#6 4.7%
 
Gan Ning
#7 4.7%
 
Lu Bu
#8 4.7%
 
Yuan Shao
#9 3.5%
 
Yue Ying
#10 2.4%
 
Sun Shang Xiang
#11 1.2%
 
Diao Chan
#12 1.2%
 
Dong Zhuo
#13 1.2%
 
Liu Bei
#14 1.2%
 
Sima Yi
#15 1.2%
 
Xiahou Dun
#16 1.2%
 
Xu Huang
#17 1.2%
 
Zhen Ji
#18 1.2%
 
Zhuge Liang
#19 0.0%
 
Meng Huo
#20 0.0%
 
Sun Ce
#21 0.0%
 
Sun Jian
#22 0.0%
 
Sun Quan
#23 0.0%
 
Zhang He
#24 0.0%
 
Zhang Jiao
#25 0.0%
 
Zhu Rong

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.