Privacy
information
Share
Survey Says: Top Which Rurouni Kenshin Sword Style Are You results, Anime Survey Selectsmart.com
  
AnimeThe top 10 Which Rurouni Kenshin Sword Style Are You results of 3684 participants.

Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which Rurouni Kenshin Sword Style Are You.

#1 30.9%
 
Hiten Mitsurugi Ryu (Kenshin+Hiko)
#2 25.9%
 
Hiten MItsurugi Ryu (Amakusa)
#3 11.6%
 
Mizoguchi Haiitou Ryu (Saitou+Okita)
#4 9.9%
 
Kudoichi Nitou Ryu (Aoshi)
#5 5.5%
 
Tenbu No Sai Niyoru Ken (Soujirou)
#6 5.2%
 
Saiki Kanuma (Shigure+Gentatsu)
#7 4.9%
 
Kamiya Kasshin Ryu (Yahiko+Kaoru)
#8 3.5%
 
Wattoujutsu (Enishi)
#9 2.0%
 
Satsu Jin Ken (Shishio)
#10 0.6%
 
Futae No Kiwami (Anji+Sanosuke)

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.