Privacy
information
Share
Survey Says: Top FUSHIGI YUUGI CHARACTER SELECTOR results, Anime Survey Selectsmart.com
  
AnimeThe top 25 FUSHIGI YUUGI CHARACTER SELECTOR results of 29 participants.

Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for FUSHIGI YUUGI CHARACTER SELECTOR.

#1 37.9%
 
Miaka
#2 10.3%
 
Chiriko
#3 6.9%
 
Chichiri
#4 6.9%
 
Mitsukake
#5 6.9%
 
Tomo
#6 6.9%
 
Yui
#7 3.4%
 
Amiboshi
#8 3.4%
 
Hikitsu
#9 3.4%
 
Hotohori
#10 3.4%
 
Nakago
#11 3.4%
 
Nuriko
#12 3.4%
 
Soi
#13 3.4%
 
Tamahome
#14 0.0%
 
Ashitare
#15 0.0%
 
Keisuke
#16 0.0%
 
Miboshi
#17 0.0%
 
Shoka
#18 0.0%
 
Shu tendo
#19 0.0%
 
Subaru
#20 0.0%
 
Suboshi
#21 0.0%
 
Tasuki
#22 0.0%
 
Tatara
#23 0.0%
 
Tetsuya
#24 0.0%
 
Tokaki
#25 0.0%
 
Tomite

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.